Bakgrund

Den här bloggen handlar om mitt engagemang för miljö och för en
hållbar framtid. Engagemanget ledde en gång till att jag lämnade min politiskt neutrala plattform och gjorde en liten politisk minikarriär – och två mandatperioder senare till att jag hoppade av och blev opolitisk igen.

Det är inte första gången jag byter strategi. Engagemanget för hållbarhet är detsamma. Som fjortonåring 1972 lärde jag mig att vi förbrukar naturens ändliga resurser i en takt som kommer att leda till att dessa förr eller senare kommer att ta slut och att vi samtidigt släpper ut avfall och restprodukter av olika slag på ett sätt som inte kommer att hålla i längden. Det engagemanget ligger kvar, även om jag bytt strategi några gånger. Jag har bytt strategi när jag kommit till vägs ände.

I den här bloggen kan man följa det hela med början i min lilla politiska karriär – först som ersättare, sedan som ordinarie ledamot och till sist som 2:e vice ordförande i Miljönämnden och samtidigt ersättare i Kommunfullmäktige. Sedan ordinarie i Kommunfullmäktige, ersättare i Telge AB koncernstyrelse och ledamot i Mälardalsrådets Miljöutskott. Vid valet 2014 åter ordinarie i Kommunfullmäktige. Övriga uppdrag låg kvar till årets slut. Men jag ville gå vidare – och bad att få komma till Utbildningsnämnden där jag olyckligtvis kolliderade med att mitt parti krävde att jag skulle driva betyg i fyran, vilket jag efter att ha pratat med forskare inom pedagogämnet inte alls trodde var en bra idé. Det ledde till att jag på ett partimöte krävde att få driva min linje – fick tvärt nej och tog konsekvensen att hoppa av samtliga uppdrag. Samtidigt hade jag kommit på kant med mitt partis linje i fler frågor och då framför allt miljöfrågan. I den valrörelsen hade mitt partis strateger kommit fram till att vi skulle tona ned miljöfrågan så mycket som möjligt. Den linjen trodde jag naturligtvis inte alls på. I gamla inlägg här kan man se hur det gick. Det var ett inlägg som blev viralt och som ledde till att jag blev uppringd av en minister eftersom ett visst parti på andra sidan som tyckte de kunde utnyttja mitt inlägg. Det här var alltså den valrörelse som ledde till att Reinfeldt avgick och det har ju visat sig senare att, precis som jag förutsåg, Miljöpartiet skulle visa sig så kompromissvilliga att en stor grupp strategiskt miljöengagerade måste känna sig politiskt hemlösa.

Alltså har jag bytt sida – men inte politiskt, utan från den politiska sidan till de opolitiska experternas sida! Just nu vet jag inte vare sig in eller ut i politiken. Arenan för verklig och god förändring ser jag nu istället i matsystemet och i att skapa förändring i våra nära sammanhang. Politiken är tvungen att följa opinionsvindarna i viss mån – och dessa vindar blåser på ett mycket förvirrande och alltför ofta på ett destruktivt sätt idag. Genom att gå in i verkliga vardagsfrågor är jag med och skapar vindarna, som politiken blir tvungen att vända kappan efter.

Vad står närmare är mat?

Jag har en internationell arena inom BERAS International (www.beras.eu) som arbetar för att uppnå ett hållbart samhälle genom Ekologiskt Kretsloppsjordbruk (ERA), Östersjövänlig mat (Diet for a clean Baltic) och Sustainable Food Societies (SFS). Det övergripande syftet för de stora projekten inom Östersjöregionen var att övervinna övergödningen och därmed överdriven algblomning, syrebrist och döda havsbottnar i Östersjön. Men samma åtgärder har lika viktiga positiva effekter på biologisk mångfald, klimatförändringen, människors hälsa och balanserad utveckling med stad och land. Alltså kan vi arbeta med de här verktygen i projekt och länder där betoningen ligger på det ena eller det andra målen. Vi vet att målen hela tiden går hand i hand.

BERAS International är numera en organisation som arbetar med att hjälpa kommuner och företag med att utveckla hållbar mat.

Organisationen är kopplad till ett nätverksavtal med 24 partner i 12 länder (Sverige, Finland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland, Vitryssland, Polen, Tyskland, Danmark, Norge och Holland) och dessutom koppling till ett självständigt BERAS Indien med eget nätverksavtal och ett BERAS Karibien under bildande. BERAS International bygger på två EU projekt i Östersjöregionen (BSR Interreg IVB) – BERAS 2003-6 och BERAS Implementation 2010-13 plus ett antal samordnade följdprojekt som Jorden, Maten, Havet och Klimatet, Vandringsled Skilleby försöksgård, Södertälje Närodlat (Avslutade projekt inom Leader Södertälje Landsbygd), Pilot Tranfer Network Diet for a Green Planet (pågående – URBACT II), det tematiska partnerskapet ”Uppbyggande av kompetens för ekologiskt lantbruk som nyckelfuntion i ekologiska kretsloppssamhällen” (Svenska Institutet) och några andra.

Bloggen är mitt eget ansvar. Den uttrycker inte nödvändigtvis min arbetsgivares officiella hållning i alla frågor.

Jag startade bloggen för att dela med mig av mina erfarenheter och av hur det går till att i praktiken förändra samhället. Teori och verklighet är två mycket olika saker. Det lär man sig när man går från att ”säga hallelujah” till att försöka göra det…

Bloggen tar upp några olika ämnen;

På dagordningen: Där började det. Avsikten var från början och är fortfarande – att öppna samtalet om miljöfrågor med utgångspunkt i de frågor en kommunalpolitiker i allmänhet och Miljönämnden i Södertälje i synnerhet faktiskt kan fatta beslut om.

Politikens villkor: Här försöker jag beskriva vad en amatörpolitiker kan och inte kan göra och reflektera över mänskliga situationer som uppstår. Varför blir det som det blir – och vad kan vi göra. Förändring är hela mitt motiv. Den dag jag inte längre tror att jag kan åstadkomma något gott så slutar jag. Direkt!

Myndighetsutövning: Nämnduppdraget är faktiskt till väsentlig del opolitiskt och i den rollen är jag inte politiker utan förtroendevald – även om jag är utsedd av ett politiskt parti. Här intar jag den rollen efter bästa förmåga.

Politisk debatt: Här blir jag politiker ”på riktigt” och driver mina frågor.

Östersjövänlig mat: Maten och livsmedelskedjan med jordbruket är nyckeln i hela framtidsfrågan! Här går förändringsarbetet ända in i mitt eget kök och jag gör vad jag kan för att sprida goda idéer.

Ytterligare kategorier: En del ärenden som någon gång varit på Miljönämndens dagordning får egna rubriker. Det är frågor jag driver eller någon gång arbetat särskilt med.

Utgångspunkten för den här bloggen var när jag startade den att öppna samtalet om miljöfrågor med utgångspunkt i de frågor en kommunal miljönämnd i allmänhet och Miljönämnden i Södertälje i synnerhet faktiskt kan fatta beslut om. Det går ju inte nu längre. Utgångspunkten nu är istället allt det som jag i praktiken har rådighet över i egenskap av privatperson, i min yrkesroll och överhuvud taget där jag faktiskt kan åstadkomma förändring i praktiken.

Ordet ”rådighet” hörde jag första gången på ett moderat medlemsmöte när jag 2007 nyss gett mig in i politiken. Jag tyckte det var ett bra ord därför att det påminner mig om hur mycket energi vi människor ofta lägger på sådant som ligger utanför rimlig egen rådighet. Typiskt är allt tyckande om vad en annan människa borde göra. En människa som man pratar om och inte med och i tredje person. Det är värt att lägga kraft på sådana frågor där jag faktiskt har rådighet – där mitt ord faktiskt väger något. I en fråga där jag deltar i ett beslut har jag avgjort rådighet och mitt ord har vikt.

Ett liv av funderande och försök till praktiskt agerande kring samhällets brister i ekologisk hållbarhet har lett till en punkt där jag trots mitt ursinne över allt oekologiskt i vårt samhälle har slutit fred med mig själv. Jag har insett vidden av att det som måste göras kräver samarbete över alla möjliga gränser. Ända sedan jag som fjortonåring följde Bengt Feldreich med den stora elförbrukningsvisaren 1972 (TV-tittarna uppmanades att gå runt i sina hus och släcka alla onödigt lysande glödlampor – och sedan gick vi tillbaka för att se hur mätaren som mätte den totala belastningen på elnätet faktiskt sjönk märkbart! Jag skruvade i min rebelliska iver dessutom av elementet i mitt rum och stängde dörren) när oljekris i kombination med ”Tyst vår” och andra väckarklockor på miljöområdet fick upp vårt slöseri med ändliga naturresurser på samhällsagendan, har jag prövat olika bra och dåliga ingångar i miljöfrågan och omprövat om omvärderat när det funnits anledning. Och nu tror jag faktiskt att jag har något.

Men jag väljer mina strider noga. Om det goda exemplet skall leda till något måste det också få efterföljare i hela världen och det med en viss kraft!

Jag har olika slags rådighet i de olika sammanhang jag står i – det är också något jag reflekterar över ibland.

Hans von Essen

12 thoughts on “Bakgrund

 1. Hej Hans von Essen
  Jag uppskattar verkligen detta initiativ från Dig angående Miljön. Du är ju sakkunnig.
  Tänk om alla andra i nämnder och KF kunde göra som Du.
  Lycka till
  mv
  Lars

 2. Hej Hans !

  Det här är Lennart Agebjär, jag skriver till dig som person och som ledamot i Miljönämnden och som politiker företrädande ett oppositionsparti i Södertäljekommun.

  Min äckliga äkta upprördhet beror på att jag nu fått reda på att Miljönämnden i S-täljekommun antagit en kretsloppspolicy för hela S-täljekommun gällande enskilda avlopp, där allt WC-avlopp ska insamlas och ”återvinnas”, citat ”Detta innebär att ca 90 % kväve och fosfor samlas in för återvinning och återföring till jordbruksmark.” Undertecknads understrukning.

  Hur ställer du dig till detta peronligen, som tidigare konsulent i biodynamisk forkningsring ?

  För det andra som politiker i opposition i S-tälje kommun och som ledamot i Miljönämnden !, finns det politisk enighet kring S-täljekommuns framtida jordbrukspolitik med denna ”kretsloppspolicy” ? Finns det framtidsforskning av konsekvenserna med denna storskaliga gödsling av männskliga fekalier i jordbruket för kommande generationer ? Kommer det att finnas (ekonomiska) möjligheter till friska – sunda jordbruksprodukter inom S-täljekommun ?

  Är inte detta ännu ett kortsynt ekologiskt vågspel med folkhälsan – nu med vår jordbruksmark – på ett avfalls problem som Miljönämnden antagit på säkert goda ekonomiska grunder ? Kommer detta att bli S-täljekommuns framtida (?)det är redan här ! ”ekologiska kretsloppsanpassade jordbrukspolitik ? Kan Du personligen stå för detta ? Kan Du som politisk ledamot i Miljönämnden stå för detta ?

  Jag kan det inte !!!!! Hör inget om detta i den realpolitiska debatten ? Detta borde inte vara en partipolitisk fråga utan en folkhälsofråga som kräver politisk handlingskraft med hälsopedagogiska förklaringar.

  Förväntar mig ett svar Lennart Agebjär biodynamiskalinjen 1989-90, där jag fick lära mig att mänsliga fekalier hör skogsnäringen till.

  • Ja, jag har granskat frågan och funnit att jag tycker den här lösningen är bra. Jag har diskuterat frågan med forskningsledare docent Artur Granstedt för att få reda på alla tänkbara invändningar och följt upp dem – och har konstaterat att just den här lösningen – som är mycket speciell – har bra svar på alla viktiga frågor. Därför har jag förordat den. Det är en mycket väl genomarbetad lösning som bygger på en direkt källsortering och därefter våtkompostering i en liten lokal anläggning som skall byggas i Hölö. Det rör sig om en förhållandevis liten mängd – motsvarande de människor som bor i själva området. Vi talar om en anläggning med kapacitet för 500 hushåll. Att använda slam från staden med de mängder och risk för olika föroreningar det innebär är en helt annan sak. Att godkänna sådant slam är en helt annan sak. Det har vi inte gjort. Det här innebär inte godkännande av något annat än just den här småskaliga lokala lösningen.

  • Södertälje kn. bedriver ett stort experiment.
   Kostanden läggs på enskilda fastighetsägare.

   Just nu pågår en granskning i kommunrevisionen av hur enskilda politiker ekonomiskt skor sig på denna policy som går ut på att kunna återvinna några extra hekto fosfor från en pensionär på landsbygden.

   Man stänger medvetet ute seriösa entreprenörer och gynnar enbart den en enda entreprenör som tillhanda håller den enda certifierade och godkända vakuumtoalett som finns på marknaden, det är nämligen så att han har ensamrätt på försäljningen av just vakuumtoaletter i Södertälje.
   Men ovan pratas det tyst om.
   Denna entreprenörer är nämligen själv politiker, med starka bank till personerna bakom vakuumpolicyn.

   Marknaden för enskilda avlopp i Södertälje bedömms uppgå till ca 3000 st, vilka skall åtgärdas på sikt.
   Kan man tvinga folk att välja vakuummugg blir summan för denna politiker och entreprenör att han kan kalasa på många härliga miljoner kronor.

   Hela kretsloppspolicyn är extemt dåligt genomarbetat, saknas relevanta underlag, mycket suboptimering.
   Ingen vill självfallet ha en dålig miljö, och dåliga avlopp skall åtgärdas, men idag finns många andra tekniker som renar och möjliggör kretslopp för humanavfall, men dessa tekniker, vilket självklart är godkända i grannkommunerna vägrar Södertälje kn. att titta på.
   Allt väl genomtänkt för att gynna några enskildas särinterssen, på bekostnad av oss skattebetalare och kommun medborgare.

   Det osar ”skit” om hela vakuummuggspolicyn !!!!

   Hälsningar // Mikael Kimsjö

 3. OBS att Kretsloppspolicyn inte är lag eller regel. Den saknar laglig status och skall betraktas mer som en intern ordning. Miljönämnden utgår vid förelägganden alltid från gällande lagstiftning och gällande regler, d.v.s. de som åläggs förändring är fria att lösa kravet på minskning av utsläpp av fosfor och kväve hur de vill. Kretsloppspolicyn antogs av en enig nämnd – inga reservationer och inga Särskilda Yttranden – och ingen av ledamöterna i den nämnden är direkt kopplad till någon specifik leverantör. Ett problem jag upptäckt efteråt är att ordet ”Policy” för tanken till en juridisk status som i det här fallet inte finns. Kretsloppspolicyn är antagen i Miljönämnden – och inte i Kommunfullmäktige där direktvalda politiker sitter. I kommunen är det bara Kommunfullmäktige som kan skapa regler som är juridiskt bindande. Kretsloppspolicyn är alltså inte det. Jag ägnade en del tid åt att sätta mig in i saken därför att jag är generellt skeptisk mot nyttan av fekalier i lantbruket och medveten om att det finns risker. Jag kom fram till att den här lösningen var bra bl.a. därför att enskilda avlopp står för en stor del av kväve- och fosforbelastningen just här.

  • Ta det inte personligt, med detta är inte en sann bild av verkligheten ( med den har tyvärr politiker svårt att se ibland)
   Om jag ringer till Miljökontoret och vill anlägga en avloppsanläggning som renar 95% fosfor, och kväve till mer än 50%, kompostera det slam som uppstår i min egen kompost, och undvika transporter i slambil, helt i linje med vad andra kommuner tycker är exemplariskt, och enligt de föreskrifter Miljöbalk/Naturvårdverket föreskriver enligt sk. hög skyddsnivå så får jag till svar:
   ”I södertälje tillämpar vi en policy som bygger på vakuumtoalettar, och om du vill ha något annat måste du bevisa att kostnaden för dessa toaletter är oskäligt höga, annars är det tyvärr avslag.
   För att bevisa detta måste du också ta kontakt med ett företag som kan lämna offert på denna installation av just vakuumtoaletter, annars kan vi ju inte göra en skälighetsbedömning, det kommer krävas mycket om du inte vill installera vakuumtoalett” ( så det är lika bra du ger upp direkt )

   Idag finns bara ett certifierat företag som kan leverera vakuumtoalett för 2 eller fler toaletter i en vanlig villa.
   Ta gärna reda på vilket det företaget är, kolla sedan vilket företag som har ensamrätten att vara återförsäljare för dess produkter i Södertälje, samt i vilka nämnder detta företags företädare sitter, samt om personerna dessutom som av en slump är drivkraften bakom den ”policy” som du förespråkar.
   Kanske klarnar bilden lite då, det har den åtminstone gjort för mig.

   Lyckas du inte lösa gåtan kan du alltid höra av dig, och få lite fler håresande historier om otillbörliga upphandlingar till följd av vakuummuggshysterin och annat märkligt förfarnade hos Södertäljes miljökontor.

   Bevis och diger dokumentation finns gott om, ”skit” börjar som bekant lukta…

   Finns i telefonkatalogen, mvh // Mikael Kimsjö

   PS: Det är ingen i miljönämnden så långt kan jag hinta…men ni som nämnd borde kanske gå lite djupare i vad ni antar och vilka konsekvenser det får, samt vilka särintressen/politiker det gynnar.
   Lycka till!

 4. Vad gäller ditt ekonomiska inlägg kan jag bara hålla med om att det ofta blir odemokratiska konsekvenser! Likväl som i vindkraftsverksamheten borde isådana fall kretsloppsanvändarna få andelar av verksamhetens vinster om det finns några sådana!
  Om det nu råder konsensus i båda blocken, undrar jag vilket block nejsägarna till kretsloppet hör till!? Jag finns med i telefonkatalogen, mvh // Eva Borg

   • Är de helt opolitiska och inte tillhörande någon politisk riktning?

    Vad är det som gör att Södertälje har en policy som är allmänt rådande och har lösningar som övertäffar allt annat? Är det ett exempel som fler kommuner kommer att följa eftersom det är så allenarådande exklusivt!? Har det Mikael Kimsjö ingen bäring som är värt att titta på? Eller har ni utredningar som ni kan hänvisa till?

 5. Pingback: Hållbar grönsaksodling i Mälardalen | Hornuddens trädgård

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s