Kalhyggesfritt skogsbruk i Södertälje kommun – nu hänger det på Miljöpartiet

För knappt ett år sedan lade jag en motion till Kommunfullmäktige om att införa Lübeckmodellen för kalhyggesfritt, naturnära skogsbruk i Södertälje kommuns skogar. Lübeckmodellen är en form av s.k. kontinuitetsskogsbruk där man även strävar efter en naturlig artsammansättning bland träde, där man har den lokala naturens förutsättningar som potential och referens. När man tar ut träd väljer man både utifrån försäljningsvärde och med tanke på att skapa kvalitet för framtiden, samt förutsättningar för tillväxt. Jag tycker själv att den största fördelen med metoden är det lärande den skapar. Med viss kännedom om forskningen, som naturligtvis säger olika beroende på vilken forskare man talar med (hade forskningen sagt en enda sak hade det ju varit mer dogmatik än forskning), drar jag slutsatsen att Lübeckmodellen har alla fördelar – förmåga att binda klimatgaser och näringsämnen i marken, biologisk mångfald och rekreation. Men avgörande är att även ekonomi pekar rätt. Den som gör ett tvärsäkert påstående om trakthyggesbrukets långsiktiga ekonomi vet inte vad han eller hon talar om. En cykel från plantering till hygge, avseende gran är 60 – 80 år i Mellansverige, och skall man räkna ekonomi bör man minst räkna med en hel cykel. Frågar man en ekonom om prisutveckling och konjunktur i framtiden får man mycket svävande svar redan på betydligt kortare sikt än så. Med någon biologisk insikt förstår man att en cykel knappast räcker för att bedöma den långsiktiga naturekonomin. I Lübeckmodellen gör man uttagen bland de största träden i skogen. På detta sätt får man bättre betalt per kubikmeter och skötselkostnaderna är lägre genom att man inte behöver röja eller plantera. Och modellen är flexibel. Södertälje kommuns skogsinnehav är inte större än att det finns goda erfarenheter i samma skala, kompetens finns på nära håll, och en satsning här skulle attrahera forskning. Här finns många synergier!

I Sverige råder dock sedan lång tid kalhyggesmodellen och det finns starka fördomar mot kontinuitetsskogsbruk. Jag har upplevt liknande fördomar mot ekologiskt lantbruk. Helhetssyn är svårt.

Alltså lade jag fram mitt förslag till motion och det blev en bra bearbetning i den moderata gruppen som ledde till beslut att den skulle framläggas. Eftersom vi befinner oss i opposition och miljöpartiet i Södertälje regerar i allians med socialdemokraterna och vänsterpartiet, så tänkte jag att motionen skulle ha en god chans. Mp har utmanat oss många gånger att vi nog sagt fina saker om miljö, men att vi inte kommit med något konkret. Nu har vi något konkret, som är sprunget ur en ekologisk helhetssyn, och nu ser det ut som om det är risk att Miljöpartiet kommer att gå emot!

På tisdag skall motionen behandlas i Miljönämnden. Tyvärr är den utredning som samberetts med Tekniska Nämnden helt präglad av den svenska skogsbranchens typiska fördomar. Synd att de som utredde inte frågade någon företrädare för Lübeckmodellen innan de lade fram sina föreställningar om vad metoden skulle innebära. Tjänsteskrivelsen utgår från att man skall kasta bort nuvarande skogsbruksplan och ta en konsultinsats över hela arealen. Det är en missuppfattning. En lämplig omläggningsplan hade istället varit att börja med de områden som i nuvarande skogsbruksplan ligger för åtgärd i år och med en liten konsultinsats lära upp kommens skogs- och naturvårdsansvariga att framöver själva tillämpa modellen.

Så nu hänger det på Miljöpartiet att våga tänka med ekologisk helhetssyn hela vägen. Jag hoppas verkligen att de gör detta.

Miljönämndens verksamhetsplan i åtstramningens tid

Nu har handlingarna kommit. Jag griper mig an internbudget och verksamhetsplan.

Dåliga tider har sina fördelar. I förslaget till verksamhetsplan som ligger på bordet påpekas att ”… aktiviteter som skall ske i samverkan med andra kontor samplaneras från början…” I ekonomiskt bättre tider har den saken varit svår att få till. Nu får vi se till att det blir verklighet av de orden.

Årets internbudget är väl genomarbetad och mer detaljerad än vad jag påminner mig ha sett förut. Trots det intresserar jag mig allra mest för något som inte syns i den.

Jag har fått ganska allvarliga signaler om livsmedelskontrollen. Eftersom det är en avgiftsfinansierad del av verksamheten påverkar det inte så mycket nämndens egen budget som företags och andra nämnders ekonomi. Jag menar att livsmedelskontrollen skall vara strikt inriktad på verkliga faror som innebär allvarliga hälsorisker.

Miljönämndens presidium 14/1 2013

Gott nytt år! Efter en tid av tystnad – eller snarare alltför mycket annat att göra, så gör jag ett nytt försök att komma igång med min blogg!

Presidiemötet är till för att fastställa dagordningen – inget annat. I Miljönämnden har vi s.k. utvidgat presidium, vilket innebär att alla partier får skicka en delegat. Alla har samma chans att förbereda sig.

Det kommer flera viktiga ärenden till nästa nämnd 29/1.

Min egen motion om att införa Lübeckmodellen för ekologiskt – kalhyggesfritt – skogsbruk i kommunens eget skogsinnehav är naturligtvis ett viktigt ärende. Nu har Miljönämnd och Teknisk nämnd samberett. Jag ser fram emot att få se vad tjänsteskrivelsen skall säga nu.

Men därutöver är det internbudget, verksamhetsplan, två detaljplanefrågor (Gravyren 23 och Grusåsen 1:1) och en punkt om erbjudande att delta i ett projekt om vattenvård av Mälaren. Detta sista ärende kommer att blottlägga kommunens tuffa sparbeting. Vi gräver upp alla medlemskap i vattenvårdsförbund och liknande och vad dessa kostar. Det är bra! Vi behöver satsa på vattenvård, men det gäller verkligen att satsa rätt. När jag kom in som ersättare i Mälarens Vattenvårdsförbund för några år sedan, var det mycket svårt att förstå vad förbundet egentligen gjorde och hur beslutsvägarna gick. Vilken logik låg bakom att jag, som är moderat från Södertälje var ersättare för en socialdemokrat från Eskilstuna? Medan den socialdemokratiska ordinarie från Södertälje (som jag inte såg en enda gång på två år och aldrig hörde av sig) hade en ersättare från Strängnäs? Jag upptäckte också att när jag gått på ett möte fanns ingen att få ett uppdrag av och ingen att rapportera till. Jag sökte faktiskt efter detta och rapporterade någon gång på eget initiativ till Miljönämnden. Nu tas nya tag och det är bra.