En kom-ihåg-lapp om kvarteret Lejonet

En enig miljönänämnd avgav redan i juni 2010 ett kritiskt yttrande till förslaget till detaljplan för kvarteret Lejonet inom Grusåsen (ärende 13; http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Namnderna/Miljo/Sammantradeshandlingar/2011-02-01/). Nu handlar det egentligen bara om att upprepa samma yttrande en gång till. Inget har förändrats i själva saken. Miljökontoret avråder från bostäder utmed Bergsviksgatan direkt norr om ursprungsbebyggelsen och kräver en bättre dagvattenplan.

Förr eller senare kommer det här att komma upp till beslut i Kommunfullmäktige. Nu är jag med där (som ”ersättare”) och då gäller det att vara vaken.

Värna nämndernas integritet

På måndag är det kommunfullmäktige. Jag missade förra gången (jag var då på resa), så det här blir mitt första riktiga KF – utöver själva öppnandet.

Jag ser en viktig fråga; Arvodena. Det är en viktig demokratisk princip att arvodesreglerna slås fast innan valet – medan ingen vet valresultatet. Den principen har frångåtts i år. Resultatet beskrivs väl i moderaternas reservation i Arvodesnämnden:

 

Arvodesnämnden 2010-12-17

Reservation 

En enig arvodesnämnd beslutade den 4 maj 2010 om ett förslag till ändringar i arvodesreglementet. Ärendet skulle behandlas i kommunstyrelsen för slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige på junisammanträdet. Arvodesreglementet ska beslutas innan valet i september, för att undvika partipolitisk påverkan.

Kommunstyrelsens ordförande tog inte upp ärendet till kommunstyrelsen för behandling, vilket resulterade i att inget beslut om arvodesreglementet togs innan valet.

Den 15 november vid arvodesnämndens möte hade ordföranden ett delvis nytt förslag, som föredrogs på sittande nämnd. Ärendet bordlades och resultatet blev att sittande ordförande avgick med omedelbar verkan.

Den 13 december föredrog den nye ordföranden muntligt ett i flera delar nytt förslag. För ordförande i den nu delade socialnämnden till socialnämnd och omsorgsnämnd höjdes månadsbeloppen avsevärt. Arbetslivsnämndens och Järna kommundelsanämndsordförande föreslogs dubblerade arvoden. Arbetsbelastningen i ovanämnda nämnder kan rimligtvis inte ha ökat i förhållande till de höjda arvodena. Ärendet återremitterades.

Efter valet i september förlorade Fp, C och Kd mandat i fullmäktige och därmed också sina halvtids-gruppledararvoden. Kommunstyrelsens ordförande föreslog att Fp, C och Kd skulle få 25%-ig ersättning som gruppledare, arbetsrum i stadshuset, telefoner, data etc. mot att de ställde sig bakom de mycket höjda månadsarvodena till socialdemokratiska ordförande i många nämnder.

Den 17 december vid arvodesnämndens möte blev ett något förändrat förslag från den 13 december accepterat av alla närvarande partier utom moderaterna. För att erhålla gruppledararvoden accepterade Fp, C och Kd de höjda ersättningarna till ordförande i flera nämnder.

Arvodesnämndens beslut den 17 december är inte ett beslut fattat i demokratisk anda. Det är ett av kommunstyrelsens ordförande enväldigt förslag som tvingade de mindre oppositionspartierna att godkänna förslaget mot gruppledararvoden och andra förmåner.

Moderaterna yrkade bifall till det ursprungliga förslaget från 4 maj, som då en enig arvodesnämnd beslutade. Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Södertälje den 17 december 2010

Barbro Brundin (m)                                                                             Marianne Kock (m)

Slut citat.

Det här är ju ett skolexempel på hur det går till när kostnaden för politiker ökar utan att demokratin blir bättre.

Det är förresten inte bara arvodesnämndens integritet som behöver värnas. Det är därför det behövs kunniga människor med integritet i nämnderna – och som engagerar sig.