Verkliga faror och teoretiska

Sammanträdeshandlingarna för nämndens möte på tisdag 2/11 finns nu utlagda. Sökvägen är www.sodertalje.se – välj ”Kommun och demokrati” – sedan ”Politik och påverkan” – sedan ”Nämnder”, därefter  ”Miljö” och till sist ”Sammanträdeshandlingar”. Här är länken direkt: http://www.sodertalje.se/Kommun-demokrati/Politik-och-paverkan/Namnderna/Miljo/Sammantradeshandlingar/2010-11-02/

Ärende 4 – ”Begäran om utökad tidsfrist för installation av ventilation, Solviksskolan” har jag avvikande uppfattning om jämfört med kontorets förslag.

Jag har en enkel linje: Om det finns en verklig och allvarlig hälsofara skall nämnden reagera snabbt och kraftfullt för att avlägsna faran. Det är ibland svårt ifall den som utsätter allmänheten för sådana faror har stora resurser att ta hjälp av jurister, nyttja kontakter och i värsta fall t.o.m. använda fysiska hot. Vi får inte glömma att kriminell verksamhet också kan vara miljöfarlig och innebära allvarlig hälsofara. I det fallet skall miljönämnden agera kraftfullt, kreativt och i samverkan med polis och andra relevanta myndigheter för att sätta hårt mot hårt. Om det däremot handlar om att en verksamhet bryter mot en regel utan att det finns en relevant fara bakom, så skall nämnden nyttja sin möjlighet att göra en mild bedömning.

Vi (Moderaterna) reserverade oss från början mot att förelägga vite mot Solviksskolan och lämnade även in ett Särskilt Yttrande som återger den utredning jag gjorde inför ärendet den gången. Detta har plockats bort från kommunens webbsida, så jag återger det istället här nedan:

Särskilt yttrande gällande ärende 11 och 12 angående föreläggande med vite om att installera ventilation och inkomma med dokumenterad egenkontroll på Solviksskolan

Vid vår granskning av ärendet bedömer vi att vitesföreläggande för installation av mekanisk ventilation på Solviksskolan skulle motverka sitt syfte att garantera elevernas hälsa, bygger på fel- respektive övertolkningar av Miljöbalken och Socialstyrelsens Allmänna råd och står i strid med Miljökontorets och Södertälje kommuns egna målsättningar om att:

–          se uppdraget i helhetsperspektiv

–          utgå från det behov brukaren har

–          sträva efter enskilda individers rätt till likvärdig behandling utifrån deras unika behov

–          skapa möjlighet till dialog och delaktighet

–          försäkra sig om att alltid visa människor aktning och empati

(Ovanstående är valda citat från Miljönämndens verksamhetsplan 2009)

Byggnaden är från början uppbyggd enligt självdragsprincipen och val av byggmaterial har gjorts med tanke på att minimera risker för allergier och andra besvär och i samråd med bl.a. läkare. Solviksskolan framhåller själva att de har byggt med särskild omsorg om elöverkänsliga och andra särskilt känsliga barn och att det är viktigt att bl.a. bullret hålls på så låg nivå som möjligt, vilket en eldriven ventilation skulle motverka. Självdragsprincipen minskar även risken att allergena ämnen som kan samlas i själva trummorna kommer i rörelse.

Solviksskolans byggnader är i själva verket värdefulla som pilotfall för skolmiljö för särskilt känsliga barn där man kan hålla hälsomässigt väsentliga parametrar som t.ex. buller och hälsofarliga ämnen väl under gällande normer genom okonventionella metoder.

Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 1999:25 anger riktvärden för luftvolymer och koldioxidhalt, men det framhålls även i kommentaren till författningen att ”allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen”.

Koldioxidhalt används som en indikation för att halten av andra ämnen som kan vara farliga för hälsan kan vara för hög. Koldioxid är lätt att mäta. Koldioxidhalt är en indikation som i sig inte har någon väsentlig betydelse för på hälsan. Däremot är den en indikation för att halten av ämnen som kan ha negativ inverkan på hälsan kan vara förhöjd. Det handlar alltså egentligen om faktorer som:

–          dammkvalsters exkrementer som kan vara allergiframkallande

–          radongas

–          partiklar från byggmaterial och inredning

–          mögelgifter som kan uppstå vid fuktskada

I en byggnad där det finns en bra uppföljning av de verkliga hälsofarorna kommer vädringsbehov att upplevas och koldioxidhalten att stiga utan att de mer svårmätbara men hälsofarliga faktorerna följer med. Det finns i ett sådant fall anledning att vara mindre strikt i tolkningen av vad tillfälligt förhöjd koldioxidhalt innebär.

En förlängd frist för att inkomma med egenkontroll innebär enligt vår bedömning varken hälsofara eller olägenhet för någon enskild medan ett vitesföreläggande vid prövning kan visa sig sakna stöd i lagen och innebära att enskilda utsätts för påfrestningar som i värsta fall kan vara menliga för hälsan. Att ärendet hitintills har tagit lång tid beror enligt vår bedömning på brister i kommunikationen som inte enbart kan lastas Solviksskolans representanter.

Vi yrkar därför för att Solviksskolan i enlighet med önskemål uttryckta i skrivelse till Miljönämnden och yttrande från skolläkaren ges en ny frist till 31/8 2009 för att inkomma med en egenkontroll som visar hur de säkrar elevernas hälsa och uppfyller Miljöbalkens krav.

För Moderaterna    Hans von Essen, Orvar Jureus och Gudrun Gomér

Arbetet med att lämna över har börjat

En period närmar sig slutet och en ny skall börja. Den gamla nämnden sitter kvar till nyår eftersom det nya Kommunfullmäktige måste komma på plats och hinna utse de nya ledamöterna till nämnder och styrelser. Några av oss kommer säkert att få vara kvar i nästa period eftersom erfarenhet bör föras över och ge en viss kontinuitet. Men ingen vet vilka än. Politikens villkor är att vara beredd att släppa och att ibland inte kunna påverka ett beslut som man berörs mycket av.

Min nya realitet är att jag blivit vald till ersättare i Kommunfullmäktige (”KF” i politikerjargongen, som jag börjar lära mig). Det innebär närvarorätt på KF´s möten och det innebär fullt medlemskap i mitt eget partis – Nya Moderaternas – kommunfullmäktigegrupp. Förra perioden kom jag in som helt ny. Jag blev partimedlem några månader före valet och var inte med på kandidatlistan. Det räckte att jag skrev under ett kandidatavtal för moderaterna –jag det läste mycket noga – och kryssade i en önskelista.

Jag blev s.k. ersättare och nr fyra i en partigrupp på fyra. I tillbakablicken måste jag erkänna att jag först kände en viss besvikelse över det där med ”ersättare”. I efterhand är jag tacksam. Att så att säga ”direkt från gatan” ramla in i en nämnd är en häftig upplevelse. Även för den som har kunskaper med sig, som jag har inom miljöområdet. Kanske särskilt då!  Och vad har man i en nämnd att göra om man inte har ambitionen att förändra? Förre miljöchefen kallade Miljönämnden en diversebutik och det ligger något i det. Vi hanterar allt från inomhusmiljö till klimatförändringar – man blir snart matt av all teknisk terminologi på tusen specialområden man måste hantera. Kanske är det där ledamöterna passiviseras. Man ger upp möjligheten att påverka dem som så uppenbart och med stor elegans hanterar alla de där termerna och dessutom slår i lagboken och håller upp tillämplig och otvetydig paragraf eller regel.  Det där med diversebutik är kanske just det jag vill ändra på.  

Jag tog spontant till mig när jag hörde att vi i Miljönämnden bör ha lagboken framme på mötena och vara beredda att slå i den. Den politiskt utsedda nämndens uppgift är att hålla överblicken, se till att den yttersta tillämpningen är förenlig med de intentioner som ligger bakom lagen och i värsta fall – när juridiken går på tvärs med sunda förnuftet – gå till botten och ge signaler till sina politiska partier och till andra aktörer. Min generella erfarenhet är dock att det mycket faktiskt sker i själva tillämpningen. Det är lätt att skylla på EU´s regler, när problemet i realiteten sitter betydligt närmare en själv. Jag tror faktiskt att en kommunal miljönämnd kan åstadkomma mycket – men då måste den övervinna sig själv och undvika att bli en passiv iakttagare i en diversebutik.

Vi i den gamla nämnden erbjöds när vi var nya en introduktion – både direkt i samband med nämndmötena , genom en allmän utbildning av alla nya nämndpolitiker och genom våra olika partier.

Det är nu vårt ansvar, som avgående Miljönämndsledamöter, att reflektera över den introduktionen och ge signaler om vad som var bra och vad som kan förbättras.

Mer tid för att utreda Motorbanan – möte tisdag 28/10

Frågan om Motorbana på Almnäs skulle ha kommit upp i tisdags, men av någon anledning sköts det upp igen. Jag får alltså en månad till på mig att ta reda på mer. Jag var lättad, för alldeles innan mötet kom samtalet igång och jag blir uppmärksammad på att det här är ett ärende som gäller myndighetsutövning. Vi tolkar lagen och tillämpliga regler. Miljökontorets utredning (se ärende 5, Sammanträdeshandlingar 2/9 2010) utgår från konkreta lagparagrafer som kan vara tillämpliga och som dessutom ligger i nämndens uppdrag att bevaka. Om jag föreslår något annat än att acceptera kontorets förslag måste jag likaså utgå från paragrafer och vårt uppdrag. Jag upptäckte alltså att min förberedelse för det här ärendet inte räcker till. Finns det någon text i vårt uppdrag, i Naturvårdsverkets författningssamling eller något annat som stödjer idén om att skydda ett tyst område? Eller finns det juridisk grund för att se det som en intressekonflikt? Det finns alltså hemläxa att göra.

Jag gjorde ett särskilt yttrande till punkten om delårsbokslut för att kommentera en textbit om förhållandet mellan myndighetsutövning och rådgivning.