Grön integration på landsbygden

Idag gjorde jag ett debattinlägg ”Grön integration på landsbygden – en utmaning vi måste ta” i ett seminarium på Newsmill tillsammans med Marita Lärnestad och Anna Maria Corazza Bildt.
Vi lade sista handen vid det på Skillebyholms höstmarknad och tog samtidigt bilden med kartor från Östersjöprojektet BERAS Implementation i bakgrunden.

Motorbana på Almnäs?

Vi hade ett kontroversiellt ärende uppe idag på Miljönämnden: Anmälan av motorbana på Almnäs.
Naturskyddsföreningen kom in med en viktig skrivelse efter att vi fått de egentliga handlingarna. Jag hann läsa den och därefter läsa in ärendet: men jag hann inte tala igenom ärendet med mina egna och inte heller gå djupare i det. Därför yrkade jag för bordläggning – och det antogs av nämnden. Vi behöver alla mer tid för att förstå bättre vad det egentligen är för beslut vi fattar.
Jag tycker det ligger något i Naturskyddsföreningens påpekande att en motorbana inverkar på tystnaden på ett sätt som kräver en djupare utredning än den motorsportklubben AMF´s själva gjort och som handlar om decibel och tillåtna nivåer. Tystnad är en kvalitet som man idag kan vara beredd att resa långt för att få uppleva! Och på vägen dit skapar man dessutom mer buller! Den frågan får inte hanteras lättvindigt. Naturskyddsföreningen påpekar även brister i undersökningen av hur grannar påverkas. De som köpt hus eller tomt i det nya området Jumstaberg reagerar antagligen på att få en motorsportbana i närheten.
AMF´s påstående att en Endurobana minskar buskörningen vill jag kolla upp med oberoende och praktiskt inriktad forskning innan jag ”köper” argumentet. Det kan mycket väl vara tvärtom. Jag tror just nu att det handlar om att det övergivna området tas om hand över huvud taget. Det är ett vakuum efter militären nu, men mark så här nära Stockholm är mycket attraktiv och det är ett politiskt beslut vad den skall användas till. Det är lätt att den aktör som är först och tar för sig skapar ett fullbordat faktum. Ett vakuum fylls alltid upp. De som vill agera för en tyst miljö får inte vara alltför senfärdiga eller initiativlösa heller.
Motorsport är en hobby – och därtill en dyr hobby som inte vem som helst har råd med. Som kommunens representant i den här frågan vill jag skydda naturen och de medborgares intresse som inte har ekonomiska resurser i första hand. När det finns allvarliga intressekonflikter – som jag tror det gör i den här frågan kommer jag att värdera en hobby ganska lågt. Bristvaran är mark nära storstaden. Stockholms tillväxt skärper intressekonflikterna kring markens användning. Det är enligt min uppfattning Miljönämndens uppgift att styra hela samhällsutvecklingen i en hållbar riktning också genom att våga ta tuffa beslut.
Nu lyssnar jag – skriv inlägg till bloggen – eller låt mig på annat sätt få ta del av era synpunkter. På nästa miljönämnd 28 september kommer ärendet upp igen i oförändrat skick. Då kommer ett beslut att fattas.

Politiska inlägg

Av någon anledning har Länstidningen missat att publicera svar som jag skrev tillsammans med Marita Lärnestad som svar dels till Ewa Lofvar Konradsson (mp) och dels till Raymond Wigg.
Så jag publicerar dessa inlägg här istället:
Till Ewa Lofvar Konradsson
Det glädjer oss att läsa att du, Ewa Lofvar Konradsson (LT 31 Juli) kommer att ge oss moderater stöd.

Moderaternas egen förnyelse är bara en liten del av den förnyelse på alla områden och hos var och en av oss människor, som kommer att krävas för att möta de stora utmaningar vi står inför idag – lokalt och globalt.

Moderaternas förnyelse har pågått en tid. Eftersom vi tar interndemokratin på allvar, kan det som i själva verket pågått en tid säkert se plötsligt ut för den som står utanför.

Att alltför yvigt och i alla sammanhang prata om idéer kan vara kontraproduktivt. De goda idéer du, Ewa Lofvar Konradsson, nämner, kommer inte ursprungligen från Miljöpartiet. De kommer från privata och ideella aktörer – från människor. Vi moderater vill undvika att politisera och vi vill undvika att politiska aktörer tar över idéer som bäst drivs vidare av dem som förstår bäst hur de skall drivas i mål och som har den inre drivkraften och den långa viljan.

Miljörörelsen började inte med Miljöpartiet utan var en gång en folkrörelse med stor bredd och uttalat opolitisk. Vi tror att det var olyckligt att den rörelsen politiserades och att miljöengagemang för många blivit synonymt med ett politiskt parti som aldrig kommer att kunna samla mer än en ganska begränsad minoritet och alltid blir tvunget att söka stöd från det ena eller andra politiska blocket – och därigenom riskera bakslag som drabbar miljön.

Nollarrendet är ett exempel. Vad skall man göra när kommunens jurister upptäcker att konstruktionen saknar stöd i lagen?

Ditt positiva svar ger oss förhoppningen att vi i framtiden gemensamt – över parti- och blockgränser – kommer att kunna hitta hållbara lösningar för att stötta initiativ för samverkan mellan stad och land för hållbar utveckling. Mycket av det du nämner hänger på att Miljöpartiet (och även
andra) varit alltför ivriga och otåliga att lansera lösningar som inte är mogna.

Men när det gäller Kostenheten har ni träffat rätt. Det förändringsarbete som drivits en tid har varit framgångsrikt. Det bygger på initiativ som är mogna och tiden för att gå ut brett har nu kommit. Det visar sig inte minst i att EU-projektet BERAS Implementation (www.beras.eu), där Södertälje kommuns Kostenhet, Miljökontor och Internationella enhet samverkar med 25 partner i alla tio länderna runt Östersjön nu beviljats. Projektets syfte är att sätta igång ett omläggningsarbete till ekologiskt kretsloppsjordbruk i hela livsmedelskedjan för att kunna nå Helsingforskommissionens mål att minska övergödningen av Östersjön. Det innebär möjligheter för Södertälje.
Det kommer att innebära möjligheter att anknyta för såväl privata som ideella och offentliga aktörer i och med att hela projektets själva ledning och mest utvecklade praktikexempel finns inom vår kommun.

Det projektet kommer moderaterna i Södertälje att ge fullt stöd och uppbackning. Vi kommer att sätta in alla våra krafter för att vi skall lyckas att verkligen få igång en bred omläggning av hela livsmedelskedjan i Östersjöregionen som inte stannar på halva vägen.

Marita Lärnestad (m), Kommunalråd i opposition

Hans von Essen (m), ledamot i Miljönämnden och kandidat till Kommunfullmäktige

Till Raymond Wigg
Tyvärr, Raymond Wigg (LT, 11 Augusti), så började debatten om spårbilar i Södertälje i fel ände. Först presenterades en lösning: Spårbilar. Samtalet om hur Södertälje kommun som helhet skall se ut 2050 har inte ens kommit igång. Moderaterna i Södertälje värderar den interna processen högt eftersom en verkligt hållbar framtid kräver av oss att viktiga aktörer (t.ex.
Södertälje kommuns egna invånare och företagare) är med i själ och hjärta – och inte som en följd av att ha blivit överkörda av politiska företrädare som slarvat med förankringsarbetet. Därför förordar vi nu ett ordentligt arbete med en vision för Södertälje år 2050 som processverktyg. Först måste vi veta vart vi vill – sedan kan vi fråga efter vägen dit. Annars blir det som i Alice i Underlandet där följande konversation utspelar sig:

”Vart skall jag gå?”

”Vart är du på väg?”

”Det vet jag inte.”

”Då spelar det ingen roll vart du går”

Det är utomordentligt viktigt att alla invånare som av olika skäl – för unga för att ha körkort, har inte råd att ha egen bil, kan inte köra till följd av handikapp eller ålder eller helt enkelt väljer att inte ha egen bil eller frivilligt vill lämna den hemma till följd av miljöengagemang – har god tillgång till samhällets service. Det innebär mer än bara kollektivtrafiken.
Billöshet skall inte hindra någon från att bo i Järna, Hölö, Mörkö, Vårdinge eller Enhörna, eller ens på landsbygden om man är beredd att ta rimliga konsekvenser i livet. Många är, förutsatt att det finns en tanke som man delar, beredda att både uppoffra egen bekvämlighet och satsa egna resurser för nästa generation och för framtidens miljö. Det kommer att gå att hitta lösningar – bara man låter bli att förivra sig och börja i fel ände. Alltför tunn förankring bland kommunens invånare leder bara till bakslag och svårigheter längre fram.

Vi har goda förutsättningar att komma överens i framtiden.

Marita Lärnestad (m), kommunalråd i opposition

Hans von Essen (m), ledamot i Miljönämnden och kandidat till fullmäktige i Södertälje kommun
Ett svar till Staffan Norberg (v) blev däremot publicerat:

Tack, Staffan Norberg, för ditt inlägg i LT 28 juli där du pekar på effekten av myndighetskrav och inspektionsavgifter på närproducerad mat. Du har helt rätt! Vissa miljö- och hälsoregler och deras praktiska tillämpning motverkar i praktiken sitt syfte. De snedvrider konkurrensen till förmån för storskaliga lösningar. Jag har drivit den här frågan i Miljönämnden sedan jag blev invald som ersättare för två och ett halvt år sedan. Vi skulle, trots allt, kunna göra mycket på kommunal nivå, om vi lärde oss agera klokt. Det har förvånat mig hur svårt det visat sig vara att få gehör i Miljönämnden för de praktiska konsekvenserna av att bästa skyddet mot farliga bakterier är en stark kultur av goda bakterier. Och av att det blir farligt att barn stängs ute från matlagning och inte lär sig umgås med mat på ett naturligt sätt. Att utgå från praktisk erfarenhet i stort av vad som verkligen är farligt, snarare än från teoretiska överväganden, borde vara självklart. Tvärtemot vad många tror utgår EU´s nya livsmedelslag från en praktisk syn på verklig risk. Vi skulle kunna åstadkomma viktig förändring genom att tillämpa EU´s nya livsmedelslag så som den är tänkt i vår kommun. Senast blev Moderaterna tyvärr ensamma om ett förslag till återremiss för att genomarbeta planen för årets livsmedelsinspektion just med syfte att undvika att oavsiktligt missgynna lokal mat, och vi blev därför tvungna att reservera oss.
Ditt inlägg blir en illustration av att miljöfrågan och frågan om lokal mat är överpolitisk. Här finns alltså en samsyn i en specifik fråga mellan moderaterna och vänsterpartiet i Södertälje. Det inger hopp för framtiden! För att klara de stora miljöutmaningarna måste vi lära oss att se saker fördomsfritt. Moderaterna har tagit nödvändigheten av förnyelse för att klara tidens utmaningar på allvar. Jag hoppas de andra partierna följer efter.
Hans von Essen (m), ledamot i Miljönämnden och kandidat till Kommunfullmäktige i Södertälje kommun