Verksamhetsplanen 2010

Jag lovade att komma in med ett eget förslag till verksamhetsplan 2010 inför det extra nämndmötet 19/1 då detta bordlagda ärende är det enda på dagordningen. Mitt förslag är öppet för ändringar. Det viktigaste (förutom själva visionen) är att satsa på kompetensutveckling av inspektörerna. Det finns politiskt beslutade sparkrav på detta område, och det verkar som att detta sparkrav tillämpas utan hänsyn till att inspektionen finansieras med avgifter. Det är lagkrav på att inspektionen inte får dra in mer i avgifter än den kostar, och jag blir av det jag hör fundersam över om det som kommunen gör här är lagligt. De företag som inspekteras och betalar för sin inspektion har rätt att få en kompetent inspektion och då kan man inte dra in på den nödvändiga kompetensutveckling som rimligen inkluderas i de 880 kr/tim som tas ut. Det här tänker jag gå till botten med!
Man får spara på något annat istället för att få budgeten att gå ihop. Mitt förslag är att senarelägga den planerade inspektionssatsningen på skolor.
Här kommer ändringsförslaget, som skall jämföras med kontorets förslag:
Rubriken ”Vision” sid 4. Byt ut till:
”År 2013 är Södertälje på god väg mot ett hållbart samhälle. Miljönämnden agerar i sin myndighetsutövning utifrån ett helhetsperspektiv. Miljönämnden är en erkänd auktoritet på sitt område och ger i sina remissvar råd till andra av kommunens nämnder, statliga verk mm, som tas på allvar. Södertäljes värdefulla natur- och kulturområden har ett långsiktigt och välförankrat skydd.”
Underrubrik ”Myndighetsutövning – tillsyn och prövning” sid 5, första meningen:
Tillsynens syfte är att skydda miljön och människors hälsa. Det spänner över en mängd lagstiftning o.s.v.
Sid 9 Rubrik ”God bebyggd miljö; Sunda och säkra miljöer”, underrubrik ”Strategiskt viktigt område: Prioritera tillsyn på offentliga lokaler”
Vi vill prioritera under 2010 att i samverkan med andra parter fortsätta bedriva uppsökande tillsyn på föreningslokaler, festlokaler, dansställen, skolor och förskolor mm med fokus på att åtgärda särskilt allvarliga hälsofaror.
Underrubrik ”Nämndens mål nr: 3”
Under 2010 ska miljökontoret ha genomdrivit att hälsorisker undanröjs i minst 30 ärenden.
Sid 10 Rubrik ”Säkra livsmedel; Livsmedelskontroll”, underrubrik ”Strategiskt viktigt område: Stärkt kompetens inom livsmedelskontrollen”
Hållbar utveckling kräver en väsentlig tillväxt inom lokal livsmedelsproduktion, förädling och tillagning. Detta innebär att en ökning av antalet livsmedelsföretagare är önskvärt, vilket i sin tur kommer att ställa allt högre krav på inspektörernas kompetens. En särskild kompetenssatsning behöver därför göras.
Nämndens mål: Alla krav och förelägganden inom livsmedelsområdet är motiverade med att allvarlig hälsofara undanröjs. Nämnden uppmärksammar överkrav. Miljökontorets agerande bidrar till en sund tillväxt av lokala livsmedel och till branschens självsanering och att barn och ungdomar uppmuntras att delta aktivt i matlagning. Allvarliga hälsofaror undanröjs genom inspektionen och potentiella långsiktiga faror uppmärksammas.