Bordläggning av Miljönämndens verksamhetsplan 2010

Först i lördags när jag äntligen fått en chans att koppla av lite inser jag hur bra nämndens beslut 8 dec var; att bordlägga verksamhetsplan och budget för 2010 och kalla in ett extra nämndmöte med bara den frågan i samband med presidiet 18/1.
Insikten kom när jag satt mig ner och utan stress började läsa själva dokumentet och granska de där vackra orden om ”Verksamhetsidé”, ”Värdegrund” och ”Vision” som allt annat egentligen kommer ur. Jag upptäckte att jag måste anmäla avvikande mening vad gäller själva verksamhetsidén och visionen. Det handlar ju om Miljönämndens verksamhetsidé och Miljönämndens vision, d.v.s. det är något vi har rådighet över. Värdegrunden är framförhandlad i hela kommunen och förutsätts gälla alla kommunens nämnder och bolag. Den har jag heller inga allvarliga invändningar emot.
Men det finns ett lurigt tankefel i Miljönämndens syn på sig själv och sin roll; ett ganska typiskt och väldigt mänskligt tankefel – nämligen att man överskattar sin egen betydelse på ett sätt som gör att man egentligen förminskar sig: ”Den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket”. Detta är extra lurigt på miljöområdet.
Nu skall jag sluta uttrycka mig i gåtor:
Miljönämnden bör se sig själv ungefär som en revisor – som en strategiskt tänkande och aktiv revisor som har auktoritet att stoppa ekologiskt ohållbar utveckling oavsett vilka ekonomiska och politiska krafter som ligger bakom. Aktiva och samvetsgranna revisorer tvingade en gång själva EU-kommissionen att avgå, har fällt korrupta regeringar och har rullat upp stora korruptionsskandaler, vilket fått mycket stor och positiv betydelse.
Förslaget till skrivning av vision innehåller satsen:
”Miljönämnden är drivande i utvecklingen”
Det skall vi inte alls vara! Revisorn är inte ”drivande i utvecklingen”. Att vara drivande innebär att man blir inblandad på ett sätt som inte är förenligt med att sköta revisionsuppdraget med auktoritet. De som driver utvecklingen får å sin sida inte vara hämmade i sin kreativitet på det sätt man oundvikligen blir av att hela tiden behöva tänka laglighet. Att revisor och den drivande å andra sidan kan samarbeta på ett bra sätt mot ett gemensamt mål är en helt annan sak. En bra revisor håller fokus på den stora bilden och lägger all sin kraft på att slå till mot allvarliga fel och där sanningen förvridits genom korruption och bedrägeri och kan mycket väl vara hjälpsam och rätta till oavsiktliga fel utan att göra sak. Den ”drivande” behöver hjälp av en skicklig revisor för att övervinna sin hemmablindhet. En bra revisor är en viktig spelare för hållbar utveckling, men med en annan roll än att vara ”drivande”.
Mitt förslag till vision blir ungefär såhär:
”År 2013 är Södertälje på god väg mot ett hållbart samhälle. Miljönämnden agerar i sin myndighetsutövning utifrån ett helhetsperspektiv. Miljönämnden är en erkänd auktoritet på sitt område och ger i sina remissvar råd till andra av kommunens nämnder, statliga verk mm, som tas på allvar. Södertäljes värdefulla natur- och kulturområden har ett långsiktigt och välförankrat skydd.”
Det är den ideella sektorn tillsammans med företagen som måste vara drivande. Medan företagen allierar sig med ideella miljörörelser för att tillsammans skapa en utveckling som siktar femtio år fram i tiden och nu förbereder de investeringar och omprioriteringar som måste göras för att fasa ut fossil energi, vända klimatutvecklingen och nedsmutsningen av hav, vatten och luft o.s.v. – så måste Miljönämnden bevaka att denna utveckling går rätt till.
Miljönämnden har alltså sin specifika roll. Inom miljöområdet är det lätt att vi blir som knattelaget i fotboll – alla springer på bollen. Miljöområdet är ett nymornat intresse hos mänskligheten och det finns en del grundläggande saker att lära.
Nämndens eget miljöstrategiska arbete motsvarar en bra revisors planering av revisionen; det vill säga – det är en riskanalys och en identifiering av kritiska kontrollpunkter.
Termen är bekant bl.a. för livsmedelsföretagare vid det här laget: HACCP = Hazard Analysis and Critical Control Points = Riskanalys och kritiska kontrollpunkter. Det är nämligen exakt detsamma som Nämnden brukar kräva av företagare att de skall ha för sin verksamhet. En bra HACCP innebär att man scannat alla tänkbara risker, rensat bort de oväsentliga och fokuserat på några allvarliga risker. Sedan har man identifierat kontrollerbara punkter i processen och tagit fram en plan för att tidigt upptäcka och åtgärda brister.
En HACCP för Miljönämndens eget verksamhetsområde – och då inte minst myndighetsutövningens dynamiska effekter – är ingen småsak. Men det är heller ingen omöjlighet. Ju mer jag tänker på det desto säkrare blir jag på att det är avgörande viktigt hur vi uttrycker vår vision.
Till vår extra nämnd kommer jag att ha med mig ett komplett alternativt förslag och det kommer att finnas på Miljönämndsbloggen senast 12 januari.